เชียงตุง – เมืองลา รัฐฉานประเทศพม่า

 เชียงตุง – เมืองลา รัฐฉานประเทศพม่า 

 

กำหนดการ

วันที่หนึ่ง  ............................................................
 
04.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายพนักงานจากพรพิทักษ์ทัวร์คอยต้อนรับและเก็บสัมภาระให้ท่าน
08.00 น.   เดินทางถึงอ.แม่สาย จ. เชียงราย ทำธุระส่วนตัว  รับประทานอาหารเช้า( 1 )
08.45 น.   นำท่านทำพิธีตรวจเอกสารผ่านแดนและออกเดินทางจากท่าขี้เหล็กสู่เมืองยาง –  เมืองโก  
                ประเทศพม่า  ชมวิถีชีวิตชาวไทยลื้อ – ไทยเขินและชาวเขาตลอดทางที่รถผ่านในรูปแบบ
                วิถีชีวิตดั้งเดิมโบราณ   เส้นทางช่วงนี้ตลอด 165   กม.  สร้างโดยบริษัทของคนไทยเป็นเส้นทาง
                ที่สวยงามลัดเลาะไปตามไหล่เขาและสายน้ำ  ที่มีเกาะแก่งงดงามมาก
12.00 น.   เดินทางถึงเมืองเชียงตุง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารปานกะป่า  หรือเทียบเท่า( 2 )
13.00 น.   นำท่านเที่ยวชมเมืองเชียงตุง  “เชียงตุง”   เป็นเมืองหลวงตะวันออกของรัฐฉาน  ประเทศพม่า  
                อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีศิลปะและวัฒนธรรมที่  ควรค่าแก่การศึกษา นำท่านชมวัด
                หลวงมหาเมี๊ยมุนี  ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของนครเชียงตุงและไหว้สาพระประธานเศียร
                ทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต  ชมเจดีย์โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุ
                จอมคำ  และชม  อุทยานต้นยางยักษ์หรือไม้หมายเมือง(มีขนาด 10  คนโอบ) ปลูกโดย พระเจ้า
                อลองพญา แวะสักการะ สถูปเจ้าฟ้าเชียงตุง, หอเจ้าฟ้า(คุ้มเจ้าบุญวาทย์)
15.00 น.   นำท่านออกเดินทางต่อมุ่งสู่เมืองลา ชายแดนจีนแผ่นดินใหญ่ ถนนช่วงนี้ประเทศจีนเป็นผู้สร้าง
                เป็นเส้นทางที่กำลังพัฒนาในอนาคต เพื่อเชื่อม “ไทย - จีน”  ให้สั้นที่สุด  การเดินทางจะผ่านขุนเขา
                ตามเส้นทางลอยฟ้าอันงามยิ่ง  อากาศเย็นสบายและพักถ่ายรูปวิวทิวทัศน์
18.30 น.   นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  เก็บสัมภาระทำธุระส่วนตัว
19.00  น.   นำท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารจีน ( 3 ) หลังจากทานอาหารเสร็จนำท่านชมชีวิต 
                 “เมืองลา”  ยามราตรีที่มี  บ่อนคาสิโนโต้รุ่งมากมาย,  มีดิสโก้เทค,  สถานบันเทิงและคาบาเร่ท์โชว์
                และนำท่านกลับโรงแรม  เพื่อพักผ่อนหรือท่องราตรีต่อตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง.............................................................................  
 
06.00 น.   ตื่นเช้าด้วยอากาศบริสุทธิ์สดชื่น  เดินทางไปรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร ( 4 )
07.00 น.   นำท่านชมตลาดเช้าของชาวจีนไทยลื้อซึ่งมีของฝากมากมาย    ทั้งการขายสัตว์ป่าที่หาดู
               ได้ยากมากในบ้านเรา
08.00 น.   นำท่านชมชายแดน จีน – พม่า ซึ่งเป็นหลัก    กม. 1 ของประเทศจีนและถ่ายภาพเป็น
               ที่ระลึก ต่อจากนั้น นำท่านเข้านมัสการ   พระเจดีย์ภูเขาทอง,  วัดจินต๊ะ และพระพุทธรูปยืน
               ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่จำลองวัดทั่วประเทศพม่าไว้ที่ผนังโดยรอบมาไว้ที่นี่แห่งเดียวเหมือนได้ไป
               เยือนวัดในพม่าทั้งประเทศ และนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่นและเที่ยวชมโรงงานทำหยกที่ใหญ่ที่
               สุดในพม่า
12.00 น.   นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน  ที่ภัตตาคารจีนยูนาน  ( 5 )
13.00 น.   แวะเยี่ยมเยียนพี่น้องเผ่าพันธุ์ไทย  (ไทยลื้อ - ไทยเขิน)  ที่มีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่ายในบ้าน
               แบบชนบทโบราณ
16.00 น.   นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักที่เมืองเชียงตุง ถึงเชียงตุงพาท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่หนองตุง
               แวะชิมชาเชียงตุงรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 6 )   พักผ่อนตามอัธยาศัยอีก  1  คืน
 
วันที่สาม  .......................................................................
 
06.00  น.   ตื่นเช้าด้วยอากาศบริสุทธิ์สดชื่น  
07.00  น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ( 7 )
10.30  น.   นำท่านไปชม “กาดเชียงตุง”  ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในยามเช้าจะมีชนเผ่าต่างๆ  แต่งกายสวยงาม
                 แปลกตามาซื้อมาขายแลกเปลี่ยนสินค้าและสนทนาปราศรัยกับพี่น้องชาว“ไต”  ซึ่งพูดภาษา
                 แบบชาวเหนือเหมือนบ้านเรา
12.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารในเมืองท่าเดื่อ ( 8 )
13.00  น.   เดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก  เพื่อซื้อของฝากและสินค้าปลอดภาษีมากมายหลายอย่าง
15.30  น.   ถึงตลาดท่าขี้เหล็กให้ท่านได้ลงแวะซื้อของฝากและสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า   วีซีดีสินค้าราคาถูก
                 มากมาย เพื่อเป็นของฝาก
17.00  น.   นำท่านกลับสู่แผ่นดินไทยโดยสวัสดิภาพและนำท่านส่งที่หมายด้วยความประทับใจ
 
 
ราคาท่านละ         7,500   บาท    
 
อัตรานี้รวม
1.  ค่าทำใบผ่านแดน , ค่าธรรมเนียมเข้าพม่า , ค่าภาษีท่องเที่ยว
2.  ค่ามัคคุเทศก์ไทย - ท้องถิ่น , ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
3.  ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
4.  ค่าโรงแรมที่พัก  (พักห้องละ  2  ท่าน)  ถ้าต้องการพักเดี่ยวเพิ่มคนละ  800  บาท
5.  ค่าประกันภัยการเดินทาง  ท่านละ  200,000  บาท( เงื่อนไขตามที่บริษัทประกันภัยระบุไว้)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
2.  ค่ามินิบาร์ ,  ค่ายกกระเป๋า
3.  ค่าชมคาบาเร่ต์โชว์
4.  ค่าภาษีทุกชนิดรายการ  (ในกรณีที่ต้องการบิล)
5.  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย - ท้องถิ่น , คนขับ
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชน  4  ชุด
- รูปถ่าย  1  นิ้ว  4  รูป
 
หมายเหตุ
        ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันเดินทางด้วย กรณีชาวต่างชาติให้ใช้พาสปอร์ตพร้อมสำเนาและรูปถ่าย  6  ชุด เหมือนกัน (คนไทยไม่จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ต) ที่เมืองลา ชายแดนจีน เงินตราใช้ได้เฉพาะเงิน หยวนจีนเท่านั้นไม่รับเงินสกุลอื่นเด็ดขาด  ฉะนั้นกรุณาแลกจากเมืองไทยให้พร้อมด้วย ส่วนที่เชียงตุงใช้เงินจ๊าดพม่าและสามารถใช้เงินไทยได้ทุกที่
 
สิ่งที่ต้องเตรียม
1.   เสื้อกันหนาว                         2.  ยาประจำตัว                    3. ร่มกันแดด  
4.   เสื้อกันฝน                            5. ยาทากันยุง                      6. ไฟฉาย
 
หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
และต้องส่งเอกสาร พร้อมทั้งชำระเงินมัดจำ   30 %  ล่วงหน้าอย่างน้อย 5  –  7 วัน
 

 เพราะ "ความสุข ของท่าน...

                         คือ บริการของเรา"

 

 

 

  พรพิทักษ์ทัวร์